ตม.ลำพูน ตรวจเข้มวีซ่านักเรียน นักศึกษา

พ.ต.ท.อิศราพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สว.ตม.จว.ลำพูน พร้อม งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลำพูน ได้ออกตรวจสอบสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลเพื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา มีการเข้าเรียนถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ในการอยู่ในราชอาณาจักรอย่างแท้จริง และป้องกันมิให้คนต่างด้าวแอบแฝงกระทำความผิด อีกทั้งได้กำชับให้สถานศึกษาเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าเรียนของคนต่างด้าวตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.ลำพูน
ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.ลำพูน :

https://lamphun.immigration.go.th หรือ Facebook :
https://www.facebook.com/immlamphun หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 0 5358 4235

Related posts