ผู้ว่าฯลำพูน เปิดโครงการนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.15 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี นายนิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นายปรีชา เพ็ชรเม็ด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรที่สูง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

🥦🥕🌽 การจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม โรงเรียน บ้านผาลาด และชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ เครือข่ายหน่วยงานภาคีทั้งในและนอกพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ จัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ของโรงเรียนบ้านผาลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันองค์การ บริหารส่วนตำบลนาทรายได้เข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เกษตรกร กลุ่มองค์กร และประชาชนที่สนใจ

🥦🥕🌽 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และการดำเนินงานสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่นของตำบล และศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู ซึ่งนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เป็นอย่างมาก

🥦🥕🌽หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน บูธนิทรรศการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ แปลงปลูกผัก สวนเกษตรอินทรีย์แหล่งเรียนรู้แห่งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอมือ ศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ห้วยแม่ฮู แหล่งต้นน้ำธรรมชาติของบ้านห้วยต้ม และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นในพื้นที่ รวมถึงปล่อยปลาลงหนอง อีกด้วย

Related posts