#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การฝึกอบรมหลักสูตร PRACTICAL CYBER SECURITY TECHNOLOGIES”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การฝึกอบรมหลักสูตร PRACTICAL CYBER SECURITY TECHNOLOGIES” ระหว่างวันที่ 22–24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยากรให้การฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.ชยพล ตันวงศ์วาล และ ดร.มงคล สมรอบรู้ ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts