#การประชุม หารือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 22 มิถุนาบน 2565 เวลา 14.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม หารือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

Related posts