#การประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การแก้ไขข้อมูล ปพ.3 ออนไลน์ กรณี ข้อมูลมีความผิดพลาดหลังโรงเรียนนำข้อมูลเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานประชุม

การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การแก้ไขข้อมูล ปพ.3 ออนไลน์ กรณี ข้อมูลมีความผิดพลาดหลังโรงเรียนนำข้อมูลเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมพลบดี ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Related posts