#การประชุม (ร่าง) แผนการดำเนินงานการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนการดำเนินงานการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา บุคลากรกองนโยบายและแผน และบุคลากรของสำนักกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

Related posts