#ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 . .

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 นั้น

เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ภายใต้สถานการณ์ covid-19 และโครงการระดมทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกองทุนเกษตรพัฒน์ มอบเงินทุนการศึกษา “เกษตรพัฒน์” จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565

Related posts