#รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนนู คยัค สปริ้นท์ รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนนู คยัค สปริ้นท์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่และได้สำรวจสถานที่พร้อมกับทีมงานจัดห้องสำหรับที่จะใช้ในการอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 ท่าน ณ ห้องประชุม เอราวัน 2 ชั้น 2 อาคาร เอราวัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts