#การประชุมร่างปฏิทินการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมร่างปฏิทินการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร. บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหารือร่างปฏิทินการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา

Related posts