#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ และสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ และสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ( Dean Consortium ) อันประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts