#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ … นพ.รพีพัฒน์ ศรีจันทร์ แพทย์ประจำบ้าน สังกัดภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …

นพ.รพีพัฒน์ ศรีจันทร์
แพทย์ประจำบ้าน สังกัดภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
หนึ่งในทีมที่ได้รับการบ่มเพาะเพื่อเป็น Health tech startup
โดย ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District : SMID)

ในโอกาสได้รับรางวัล
“The Best of Adapting Innovation and Technology to solve problems” ในงาน Chiang Mai Startup Day 2022
ภายใต้การดำเนินงานของ Global Startup Hub ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts