#ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ.ส.พ. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

✅BGO NEWS✅
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ.ส.พ. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ วินัยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน สำหรับพนักงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

เพื่อให้พนักงานองค์การฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหาร พัฒนาตนเอง มีกรอบความคิดและทักษะ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน นายวรวิทย์ ชนะไพริน นายดนัย สรรพศรี นายพงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์ และนางสาวญาสุมินทร์ ภูวิชัย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex)

Related posts