นครสวรรค์ /// รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่นครสวรรค์

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันให้ข้อมูล เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ 8 ด้าน คือ 1.ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 2.ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3.ด้านการจัดการศัตรูพืช 4.ด้านฟาร์มชุมชน 5.ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6.ด้านปศุสัตว์ 7.ด้านประมง 8.ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการใน 162 ชุมชน จำนวน 265 โครงการ งบประมาณ 358,915,500 บาท เป็นค่าวัสดุ 170,589,365 บาท ค่าจ้างแรงงานเกษตรกร 215,326,135 บาท จนถึงวันนี้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 15 % เมื่อถึงกำหนดวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ จะเบิกจ่ายได้เกิน 50 % เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทุกประการ

ภาพ/ข่าว             ธนภัทร       สนง.เกษตร    นว.

Related posts