#การประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วัน
จันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม 2565 เวลา 09.0 . ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมการประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ในการนี้รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และคณะกรรมการคุรุสภา เป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยในการประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์ในครั้งนี้มี ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ    ผศ.จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ และวิทยาเขตอุดรธานี เข้าร่วมประชุมการประเมินเพื่อรายงานผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภา

Related posts