#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. พร้อมคณะ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือเรื่อง ความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการ ผ่าน การพัฒนา application ร่วมกับการออกแบบและพัฒนาเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts