#การประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00น. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต

โดยมี ผศ.อภิวันท์ โอนสูงเนิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธาณในการประชุม ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts