#โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และกสจ.

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ กองบิน ๔๑ โดย แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และกสจ. โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้ร่วมบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และกสจ.

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องแนวทางการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ,เรื่องสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการ ของข้ารากสนและลูกจ้างประจำ ,การบริหารการเงินจากปัจจุบันสู่อนาคตบนพื้นฐานความพอเพียงและเพียงพอ และระบบบำเหน็จบำนาญ (DIGITAL PENSION) และระบบการให้บริการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing)

Related posts