#กราบนมัสการขอพร จาก พระครูวิสุทธิเขมรัต เจ้าอาวาสวัดป่าตึง รองเจ้าคณะตำบลสันกำแพง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เป็นผู้แทน ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพร จาก พระครูวิสุทธิเขมรัต เจ้าอาวาสวัดป่าตึง รองเจ้าคณะตำบลสันกำแพง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts