#กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง ชนิด AS-350 B2

วันที่ 26เมษายน2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง ชนิด AS-350 B2 ในพื้นที่ อ.แม่ออน และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 เที่ยว จำนวน 4,000 ลิตร

โดยใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ครับ

Related posts