#ดูทาง วางแผนน้ำ นายก อบจ. ร่วม สจ. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ดูทางน้ำหลาก อ่างเก็บน้ำ วางแผนเตรียมรับน้ำและหาทางระบายน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนายชัย วจีสัจจะ สจ.เขต อ.เมือง และ Mobile Team ลงพื้นที่ดูการขุดอ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง หมู่ 15 ตำบลหนองกรดและเตรียมวางท่อเพื่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ ดังนี้

จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง บ้านผาแดง หมู่ 5 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีการขุดอ่างเก็บน้ำซึ่งจากเดิมมีความลึก 2 เมตร ทำการขุดเพิ่มให้ลึกลงไปอีก 3 เมตร โดยชุมชน วัด ช่วยกันดำเนินการ เพื่อให้มีความลึกอยู่ปริมาณ 5 เมตร เพื่อเป็นการรองรับน้ำจากวัดศรีอุทุมพร(วัดหลวงพ่อจ้อย) และน้ำจากอำเภอลาดยาว เนื่องจากฤดูน้ำที่ผ่านมา มีกระแสน้ำที่ไหลลงจากเขา 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง และประตูหนองขามผาแดง ซึ่งทำให้กระแสน้ำที่แรงได้ไหลท่วมเข้าหลายพื้นที่อย่างฉับพลัน แต่เมื่อเวลาน้ำลดไม่สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรได้ สำหรับประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 5 หมู่ได้แก่ หมู่ 14, หมู่ 15, หมู่ 16, หมู่ 12 และ หมู่ 1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งน้ำจะไหลต่อไปจนถึง อ.โกรกพระ ต้องเตรียมการวางแผนขุดลอก และทำประตูน้ำ

จุดที่ 2 ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง หมู่ 15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมสำรวจเส้นทางน้ำไหล เพื่อวางท่อระบายน้ำทั้งหมด 4 จุด จุดละ 2 ท่อ ซึ่งจุดนี้จำเป็นต้อวางท่อกันน้ำล้นหลากข้ามถนน
จุดที่ 3 ประตูหนองขามผาแดง หมู่ 15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ โดยจุดนี้จะเป็นการวางท่อระบายน้ำที่ไหลลงจาหเขาให้ลงอ่างเก็บน้ำ
จุดที่ 4 อ่างเก็บน้ำสันติธรรม หมู่ 15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ เป็นอ่างที่รับน้ำจากคลองตาวัด ไหลผ่านคลองตาแวน มาลงอ่างเก็บน้ำสันติธรรม ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2 , หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลหนองกรด
โดยปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้ง และบ่อบาดาลมีความตื้นเขิน ทำให้ได้ปริมาณน้ำที่น้อย ทางอบจ.จึงต้องช่วยเหลือด้วยการนำรถน้ำมาส่งเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชาชน

นายกอบจ.กล่าวว่า “ทุกแห่งที่มีประปาหมู่บ้าน มีสระน้ำ ควรต้องเตรียมวางแผนขุดบ่อบาดาลเสริมอีก เพื่อเป็นการรองรับปัญหาหากฝนทิ้งช่วง และน้ำประปาไม่มีใช้ในอนาคต รวมทั้งเสนอแนะให้ทาง อบต.รีบดำเนินการทำเรื่องขอขุดบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากได้ใบอนุญาตมาแล้ว ให้รีบนำเรื่องมาส่งที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าคิวรอการขุดบ่อบาดาลต่อไป”


////

Related posts