#ให้การต้อนรับ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล และ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด , ฝ่ายเภสัชกรรม , คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) , ภญ.วิชชุนี พิตรากูล ที่ปรึกษาคณะเยี่ยมสำรวจระบบยา , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล และ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล คณะเยี่ยมสำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ในโอกาสมาเยี่ยมสำรวจการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts