#การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ด้านการบริการวิชาการ และ ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20-21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ. พรสวรรค์ สระภักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ด้านการบริการวิชาการ
และ ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี


โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ คณาอาจารย์จากวิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
และด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้อง
กับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

Related posts