#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการประชุมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts