#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา LG

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร. บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา และบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหารือแนวทางทางการดำเนินงาน โครงการฯ

Related posts