#การดำเนินงานด้านที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 18 เมษายน เวลา 13.00 น. โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานด้านที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts