#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวนริศรา มืดนนท์ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล และครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม

“การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

Related posts