“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 3 เมษายน 2565

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 https://youtu.be/3SEUz0DmcnI

******************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมชื่นชมในความสามารถ และขอให้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ https://youtu.be/j6NMS_H-xzw

*****************************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญพบกับกิขกรรมการสงเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการมแขวนทุ่นแต้มกลิ่นน้ำหอมให้สิงโตขาว เพื่อให้กระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่น https://youtu.be/7hglE6Gj1Ho

******************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในวารสาร
Emergency Medicine Australasia  ช่วงปี 2020-2021

*********************************

“คุณฟ้า”พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน 3 สนาม  พร้อมครอบครัวสายบุญ เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ช่วยกาชาดจังหวัดลำพูน (Gassan Khuntan Singha Lamphun Charity 2022 )  https://youtu.be/ylh3fPf1cC4

********************************

งานประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจ  ในการทำงานของภาครัฐและเอกชน  ที่จะสามารถสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ เฝ้าระวังเหตุร้าย โรคภัยต่างๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน  (สื่อสารมวลชน)  จึงเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ในการบอกส่งต่อถึงพี่น้องประชาชน  ต้องขอชื่นชมบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชนในเมืองเวียงพิงค์ ที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อสังคม เป็นปากเสียงแทนหน่วยงานต่างๆ บอกกล่าวถึงชาวบ้านทุกทั่วถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณะ  (เจ)  ชาญเลาหศักดิ์พงษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

นายจรัล ชัยวงค์  ผู้จัดการมวลชนทีวีออนไลน์ – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย

*********************************

ลำพูน  – ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการชาวลำพูนรักการอ่าน รวมพลังต้านทุจริต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รณรงค์ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตให้นักศึกษา กศน. ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน และประชาชน ผ่านกระบวนการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน พร้อมทั้ง เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space โดยมี นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 เป็นประธาน

******************************

เชียงราย    – ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานตาม MOU ด้านสาธารณูสงเคราะห์ระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM)

วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ พื้นที่ประชุมอเนกประสงค์ สวนปาล์มแปลงพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานตาม MOU ด้านสาธารณูสงเคราะห์ระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย – ประธาน ปมท.

******************************

แม่ฮ่องสอน –  โดย นายเชษฐา  โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัด เรื่อง มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยมีรายละเอียดว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 6/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

******************************

แพร่  –  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละสาขา/ประเภท

เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรประจำทุกปี ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านมีความคิดริเริ่ม กล้าฟันฝ่าอุปสรรค มีความเป็นผู้นำ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างขยัน เพื่อให้กิจกรรมด้านการเกษตรประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง

*****************************

ลำปาง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 โ

ดยมีประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

*******************************

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า 

 

อาคารเอราวัณชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่

******************************

เชิญชวนนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันงาน GOLF Marathon 2️⃣8️⃣ holes #️⃣7  ☺️กำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565  ณ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน
⏰ Shot gun เวลา 10.00 น. (คิดคะแนน 27 หลุมเท่านั้น)
🏷️ค่าสมัคร 1,400บาท/ท่าน    (รวมค่ากรีนฟี 28 หลุม รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว แคดดี้ งานเลี้ยง ถ้วยรางวัลและของรางวัลจับฉลาก)
👉ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองเวลาออกรอบได้ที่
⛳️⛳️กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท


📞Tel. 053-507006-9
☎️กรีนฟี 081-950 4871, ฝ่ายขาย 08-660 4334
📩E-mail : bookingkhuntan@gassangolf.com
📱Line ID : khuntangolf

********************************

 

 

ร่วมส่งเสริมงานบุญประเพณีเมืองเวียงพิงค์ งานบุญลานข่วงประตูเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่  วันที่  13-15 เมษายน 2565

    

นายจรัล ชัยวงค์ ผู้จัดการมวลชนทีวี – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย  ประธานจัดงาน “ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่”  

**************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

 

 

Related posts