#พัฒนาผ้าทอ นายก อบจ. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมหาทางพัฒนา ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปผ้าทอพื้นบ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ (CCOC) พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกับ ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ฯ, ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีฯ, ผศ.อธิกัญญ์ มาลี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ดร.ชาตรี วงค์สายสิน และ ดร.จตุพร งามสงวน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ในการประชุมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องจากตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายก อบจ. ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมชม และเก็บข้อมูลสภาพปัญหาของกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 18 แห่ง และได้นำเสนอข้อมูลกลุ่มและข้อมูลพื้นที่ในที่ประชุม ซึ่งได้สรุปภาพรวมสภาพปัญหาของกลุ่มทอผ้า ดังนี้
1. ส่วนใหญ่ทำเป็นอาชีพเสริมยามว่าง
2. กำลังการผลิตมีน้อย ไม่สามารถรับ order คราวละมาก ๆ ได้
3. วัตถุดิบไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
4. มาตรฐานฝีมือแต่ละกลุ่ม
5. การกำหนดราคา และการตลาดที่เป็นมาตรฐาน
6. ไม่มีทายาทสืบต่อ เนื่องจากรายได้ไม่จูงใจคนรุ่นใหม่

ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีการเสนอแนะ ควรมีการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถยกระดับไปสู่เป้าหมายได้คือ
1. พัฒนาศักยภาพบุคคล
2. พัฒนาวัตถุดิบการผลิต
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและราคา
4. ส่งเสริมการตลาด

ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เสนอแนะว่า ทางมหาสิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าทอเช่นกัน และพบประเด็นปัญหาในด้านแนวคิด แรงจูงใจในการทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การแปรรูป ซึ่งอาจต้องมีการนำร่องให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน และได้เสนอความคิดเห็นด้านแฟชั่น ด้านการตลาดออนไลน์ เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจในการขายของออนไลน์มากขึ้น

นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “ เราจะนำทางเลือกที่ได้ฟังวันนี้ไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ และให้เขาเสนอแนะถึงความต้องการ ดูศักยภาพของแต่ละกลุ่มว่ามีมากน้อยเพียงใด จากทางเลือกที่เราช่วยกันคิด เพื่อจะได้หาทางส่งเสริมได้อย่างตรงจุด”

“เราจะนำประเด็น แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จากที่ประชุมในวันนี้ตามประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด โดยเฉพาะทักษะฝีมือการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงจะมีคุณภาพ โดยจะเชิญชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มมาพูดคุยถึงสภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาให้เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้ชุมชน และจะส่งผลถึงกำลังการผลิตในอนาคต โดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อที่จะพัฒนาจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน และคนรุ่นใหม่จะได้ยึดเป็นอาชีพ มีรายได้สูง ไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหากินที่อื่น” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวในที่สุด


////

Related posts