#การประชุมเตรียมการรับเสด็จ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พันเอก ธวัชชัย วรรณดิลก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563ครั้งที่ 2 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11        กองพันทหารสารวัตรที่ 11 กรมการสัตว์ทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ศูนย์รักษาความปลอดภัย ตำรวจภูธรภาค 1       ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายแผนและพัฒนา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันติดตามการดำเนินงาน และวางแผนซักซ้อมการรับเสด็จ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts