#คณะผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณลดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานและคณะตรวจเยี่ยมมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.เศษฐพงษ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการ , ดร.หรรษา เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ให้การต้อนรับ คุณลดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานและคณะตรวจเยี่ยมมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล โดยมีการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งผลลัพธ์ของการบริหารงาน โดยมีคณะผู้บริหารทางการพยาบาลและคณะกรรมการต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลลัพธ์การดูแล ทั้งแบบในห้องประชุมและผ่านระบบ ZOOM Meeting และมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในสังกัดฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts