#สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวน ประชาชน ใส่ผ้าไทยไปวัดLook

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565. ณ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายพันศักดิ์. ศรีทอง ประธานสภาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมของ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มีมติร่วมกัน ขอเชิญชวน พี่น้องชาวไทยทุกคน ส่งเสริม วัฒนธรรมไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยไปวัด

เพื่อความสุภาพ สวยงาม คงความเป็นไทย แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่ง ประชาชนที่มีอาชีพในการทอผ้าไทย จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น


ดังนั้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้สวม ใส่ผ้าไทยไปวัด ใน วันสำคัญต่างๆ อาทิเช่น วันมาฆบูชา. วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือวันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา หรือกิจกรรมที่มีโอกาสไปทำที่วัด ขอเชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ได้มี การกำหนด ใส่ผ้าไทยอยู่แล้วซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพื่อเป็นตัวอย่าง ในการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงขอขอบคุณและชื่นชมมา ณโอกาสนี้

Related posts