#การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 4ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโพเรสวา จังหวัดชลบุรี

 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมยศ  มีเทศน์ อดีตเลขาธิการ ก.ค. และนางรัตนา  ศรีเหรัญ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ.  เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดาวุฒิ กาศวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ผู้บริหารโรงเรียนกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ แบบประเมิน และคู่มือในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts