#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก


โดยมีคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล , นักวิชาการศึกษา. ครู, และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล,

โดย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
โดยมีวาระการประชุม
1 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาพ อุรวี ชวดนุช
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts