#การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2670 ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2670 ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม   พลบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 3 ฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกรุงเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง 9 กอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

Related posts