#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวนริศรา มืดนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวพูนสิน กุลแพง ครูชำนาญการ นายดามพ์ นาคอก ครูอันดับ คศ.1 นางสาวพิชชาพร สรวงศิริ อาจารย์พิเศษ ว่าที่ ร.ต.ปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์ อาจารย์พิเศษ และนางสาววัลลภา โนนทิง อาจารย์พิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 (กระบวนการบริหารและการจัดการ) และกิจกรรมที่ 3 (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)” ระหว่างวันที่ 23–25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณภัทร ศรีละมัย ดร.ชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์ ดร.อังค์วรา วงษ์รักษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และ นายธัญญา เรืองแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายประเด็นการพิจารณาในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Related posts