#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการ “ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 26 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

Related posts