#กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในเขต จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระนอง

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธานงานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาในเขต จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระนอง ณ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร

 

โดยมีนายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธื์ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ,เจ้าหน้าที่จากกิจการค้าร่วม ทีอีเอ็กซ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระนอง เข้าร่วมประชุม

เพื่อแจ้งให้ทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ การคัดเลือกตำแหน่งติดตั้งสถานีเตือนภัยเบื้องต้น รวมทั้งรูปแบบของสถานีเตือนภัยที่จะทำการติดตั้ง

เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยนำไปปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบเตือนภัยสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

Related posts