#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ … แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
กรรมการแพทยสภา
แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 19

ในโอกาสได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ประจำปี 2565
จากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

Related posts