#รองอธิการบดีฯให้เกียรติเป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อม การรับการประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์

ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีฯให้เกียรติเป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อม การรับการประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามข้อเสนอขอรับรองปริญญาศึกษาศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์

โดยคณะกรรมการคุรุสภา มาดำเนินการประเมิน ในรูปแบบ ระบบ zoom ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ ม. การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับ

Related posts