#การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 –2570 ด้านการบริการวิชาการ และ ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 2570 ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมพลบดี 1

โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิการพิเศษ คณาอาจารย์จากวิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการพัฒนา ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 2570 ให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

Related posts