#ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เตรียมจัดกิจกรรมหลากหลายในวาระวันสถาปนาครบ 100 ปี

เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นการประชุมแบบออนไลน์โปรแกรม Google Meeting ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมฯเป็นประธานในการประชุมพร้อมมี นายอนันต์. เกตุสุภะ อุปนายก. นายพันศักดิ์ ศรีทอง. อุปนายก และคณะกรรมการบริหาร พร้อมคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 6 วาระด้วยกัน โดยมีเรื่องสืบเนื่องคือ การเยียวยานักศึกษาผู้ติด covid-19 ได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั้งหมด 25 ราย ๆ ละ 2,000 บาทเรียบร้อยแล้วทุกราย อีกทั้งเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากโครงการ “วิ่งเพื่อน้อง ” จำนวน 280,000 บาท ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์
จากนั้นเป็นเรื่องของงานชุมชนสัมพันธ์มีกิจกรรมที่จะจัดทำคือ 1. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เวอร์ชวลรัน (Virtual Run)เป็นการสะสมแคลอรี่ ซึ่งมีนายเขตต์รัตน์ ม่วงสุข นำเสนอโครงการและรูปแบบการนำเสนอ 2 . กิจกรรมบันทึกความดี 3. กิจกรรมการสรรหาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 10 ประเภท 4. กิจกรรมพิธีคารวะบูรพาจารย์ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 100 ปี


สำหรับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะมีอายุครบ 100 ปี. ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะมีการทำวารสารฉบับพิเศษทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1,000 เล่ม พิมพ์ 4 สีจำนวน 16. หน้าและขาวดำ จำนวน 84 หน้ารวม 100 หน้า พร้อมทั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการหาสปอนเซอร์ลงในวารสาร


ท้ายที่สุดในการประชุมประธานฯขอขอบพระคุณ อุปนายก คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา คณาจารย์และนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่อำนวยความสะดวกในทุกๆด้านมา ณ โอกาสนี้ โดยปิดประชุม เวลา 16.00 น.

Related posts