#จัดประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเครือข่ายและและการสร้างวัฒนธรรมสุจริตจ.นครสวรรค์ประสบความสำเร็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ(ศูนย์ สสม.ภาคเหนือ ) จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเครือข่ายและสร้างวัฒนธรรมสุจริตของจังหวัดนครสวรรค์​ มี นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ ประธานศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเป็นเวทีสร้างสรรค์กลไกที่มีบทบาทในการป้องกันการทุจริตของสังคมไทย โดยมีภาคียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย ปปท.เขต 6 พิษณุโลก ปปช. จังหวัดนครสวรรค์พอช.ภาคเหนือ
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ชมรม Strong จังหวัดนครสวรรค์
คกก.ธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
คทง.ประสานงานภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐนครสวรรค์สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์และ คทง.พัฒนาเครือข่ายและสร้างชุมชนสุจริตนครสวรรค์
สาระสำคัญ นอกเหนือจากที่แต่ละเครือข่ายได้นำเสนอแนวทางการทำงานแต่ละองค์กรทำแล้ว ยังเห็นร่วมกันใน
1) สร้างเป้าหมายร่วม : สร้างวัฒนธรรมสุจริต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) มอบหมายให้ทีมทำงานไปยกร่างแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยครอบคลุมงานใน 2 มิติ คือมิติสุจริต และมิติทุจริต
3) การทำงานเชิงบูรณาการ แบ่งปันและเชื่อมโยงกัน ทั้งความรู้ ประสบการณ์ กำลังคน งบประมาณและพื้นที่
ซึ่งมี พอช.ภาคเหนือ เป็นแกนกลางในการประสานงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ รวมถึงการป้องปราม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะทำงาน วางแนวทางการดำเนินงานตามที่ประชุมได้สรุปแนวคิดและประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปโดยมี ดร.วิสุทธิ์ บุญญะโสภิต เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ


จากการ ประเมินการจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมทุกรายการ การประชุมสำเร็จไปด้วยดีตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ. จึงนับว่าการประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย

Related posts