“ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการประชุมออนไลน์ ในระบบ Application Zoom เ

พื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ , การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 , ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการศูนย์ติดตามฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts