#เอกปัญญาร่วมมูลนิธิเจ้าสมพงค์ ณ เชียงใหม่ มอบทุนเรียน ปวช. 3 ปี ฟรี คอม บัญชี ช่างยนต์

เอกปัญญาร่วมมูลนิธิเจ้าสมพงค์ ณ เชียงใหม่ มอบทุนเรียน ปวช. 3 ปี ฟรี คอม บัญชี ช่างยนต์

ดำเนินการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน รับนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าการเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี
ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กิจ สาขาวิชาการบัญชี และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์

รศ.ดร.สายพิณ ปัญญาคำ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย กล่าวว่า ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ได้ร่วมกับมูลนิธิเจ้าสมพงค์ ณ เชียงใหม่ มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวช. 3 ปี แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอดหลักสูตร 3 ปี เป็นทุนให้เปล่าไมมีข้อผูกพันใด ๆ คือ สาขาคอมพิวเตอะธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาช่างยนต์
ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 3 ปี มีหอพักชายหญิงบริการฟรีและมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถรับ-ส่งช่วงปิดภาคเรียนฟรี ฟรีอาหาร 3 มื้อ ฟรีเครื่องแบบชุดแต่งกายนักศึกษา ชุดนักศึกษา ชุดพละ ชุดพื้นเมือง เสื้อช็อป และเสื้อสูท ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ ฟรีชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย เตียง ฟูก หมอน ผ้าห่ม ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ฟรีอุปกรณ์การเรียน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เทียบเท่านักศึกษาทั่วไป


รศ.ดร.สายพิณ ปัญญาคำ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้โอกาสทางการศึกษา
กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้ยกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ต่อไป สามารถ


สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงาน โทร.093-135-1328 086-4298588 081-9933064

Related posts