#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากแพทยสภา และหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากแพทยสภา และหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

โดยมี พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.9 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 โดยในงานจัดให้มีการบรรยายความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.จังหวัดเชียงใหม่กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยายโครงการ Medical and Health Hub โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 , การบรรยายเรื่อง “โครงการ Chiang Mai Wellness City and Bio Hub” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 และ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts