#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


นางนิตยา พระตลับ หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางยุวดี สมขันตรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นายสุกิจจาพล เยาวนิจ หัวหน้างานยานพาหนะ และ นางสาวอังคณา พรมจักร พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักการตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 7 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้ว จึงได้จัดการประชุมฯ

เพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินฯ และเปิดโอกาสให้ซักถามหรือชี้แจง หรือจัดส่งเอกสารเพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะจัดทำรายงานการเงินฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการประชุม ประกอบไปด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต 17 วิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา 11 โรงเรียน และผู้ประสานงาน 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานยานพาหนะ

Related posts