#อ.ส.พ. สร้างสุขแก่บุคลากร จัดบรรยายธรรม “คุณธรรม จริยธรรม”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฟังธรรมสร้างสุข ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร นำหลักธรรมมะมาใช้ในการประพฤติตน และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดย พระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยะวณโณ ณ พระอารามสันติสุข บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายธรรมแก่บุคลากร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Related posts