#รองวรวิทย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ไฟป่าในอำเภอแม่ออน โดยเน้นย้ำการลาดตระเวนในพื้นที่รอยต่อ และสร้างการรับรู้ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่ออน โดยมีนายอำเภอแม่ออน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 16 ก.พ 65 พบจุดความร้อน (Hotspot) รวมทั้งหมด 87 จุด อำเภอแม่ออนได้ดำเนินการตามมาตรการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งจากภาคราชการ หน่วยทหาร ภาคประชาชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและกำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน อาทิ การกำหนดกติกาห้ามการเผาของหมู่บ้าน การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการลดฝุ่นควันในอากาศ เช่น การฉีดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ, แจ้งช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดตามประกาศของจังหวัด และการจัดพื้นที่ปลอดมลพิษ (Safety Zone)

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟในพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างอำเภอรอยต่อร่วมกัน โดยสนธิกำลังร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน หากในพื้นที่เกิดไฟป่าขึ้น ขอให้เร่งดำเนินการดับไฟและตรวจสอบเชื้อไฟที่อาจจะยังไหม้ตามขอนไม้ ให้ดับให้สนิทและทำแนวกันไฟเพิ่มเติม ป้องกันการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

Related posts