#โครงการวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ร่วมกับ งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “โครงการวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น” ณ อาคารชาตะวิถี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ไปทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดขอนแก่น ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายลง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตะหนักในคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา มีพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีม่วง สีแดง และสีน้ำเงิน ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการตอบคำถาม การแข่งขันเก้าอี้ดนตรี เกมโยนห่วง การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันฟุตซอล และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งได้สร้างความสุข สนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

Related posts