” แม่ชีพรหมพร (ฟ้า) ถือศิลบำเพ็ญบุญ ตักบาตรถวายพระสงฆ์

ศุกร์ 11/2/65 @วัดป่าบ้านค้ออุดรธานี แม่ชีพรหมพร (ฟ้่า) บวชชีครบเป็นวันที่ 9 เช้านี้ใส่บาตร 07.00 น.พระสงฆ์ 4 รูป และมอบทานอาหาร1ชุดแด่อุบาสิกายายที่ช่วยกวาดศาลาหน้าอาคารฉันท์ เช้าและมอบอาหารและปัจจัย 1000บาท เป็นค่ายาและค่าทำกายภาพบำบัด แด่พระอาจารย์ที่บวชมาตั้งแต่ ปี2542(23พรรษา)และอาพาธทำกายภาพบำบัด นั่งวีลแชร์รับบาตรเช้าทุกวันร่วมถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์รวม 25รู ปและแม่ขี22รูปรับอาหารเข้า

ต่อจากพระภิกษุสงฆ์มาฉันท์ต่อมื้อเดียวช่วง08.30นที่ศาลาสระน้ำหลังพระมหาธาตุเจดีย์และให้อาหารปลาเสร็จภาระกิจประจำทุกวันพระอาจารย์ไชยาสอนปฏิบัติวิปัสสนาเรื่อง”สมถะและปัญญา”ธรรมที่เป็นเครื่องผูกมิตรกัลยาณมิตร ผูกน้ำใจเรียกว่า”สังคหวัตถุ4″ได้แก่ ทาน,ปิยะวาจา,อัตถจริยา,สมานัตตา เยี่ยงนี้คือ”ปัจจัยแห่งมสัมมาทิฏฐิ “คิดว่ารู้ กับ รู้ว่าคิด”คำสอนจาก “พระครูปิยสีลาจารย์(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้ออุดรธานีผู้เป็นพระอาจารย์บวชและสอนสั่งให้ธรรมะแม่ชีฟ้าสาธุอนุโมทนาบุญรับบุญใหญ่จากการตั้งใจปฏิบัติของแม่ชีฟ้าในการบวชชีครั้งนี้ด้วยเทอญทุกๆกัลยาณมิตรของแม่ชีฟ้าสาธุค่ะ

ธนิศา  (พัช)     รายงาน

Related posts